Hem

         

      Kundtjänst

TreLax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trelax KB har erbjudit mindre lån till privat-personer i Sverige sedan 2007. Trelax affärsidé är att låna ut mindre summor pengar till den som tillfälligt behöver tillskott i kassan. 
    

SMS-lån via mobile  Villkor 

Lånevillkor, Trelax KB februari 2014

      

      

Lnevillkor, Trelax KB dec 2010

Kreditgivare:

Trelax KB

Box 121 68

102 24 Stockholm

Tel: 08-650 99 00, vardagar 12.00-15.00

Org. Nr 969720-5962

 

1. Information Dessa villkor avser lån från kreditgivaren Trelax KB (Trelax) till kredittagaren (Kredittagaren). Trelax verksamhet är inte tillståndspliktig, men anmälningspliktig hos Finansinspektionen och anmälningsskyldigheten har uppfyllts av Trelax.

2. Lån Lån från Trelax till Kredittagaren kan lämnas efter ansökan från Kredittagaren till Trelax. För att kunna låna hos Trelax måste Kredittagaren vara minst 20 år, ha en sammanräknad inkomst på 170 000 kr, inga betalningsanmärkningar eller ansökningar om betalningsföreläggande det senaste året, folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt medborgarskap. Trelax gör alltid en kreditprövning innan Kredittagarens låneansökan beviljas, Trelax kan även komma att ställa frågor om Kredittagarens ekonomi för att kunna bedöma Kredittagarens förmåga att betala tillbaka lånet. Lånebeloppet utbetalas till Kredittagarens konto. Du måsta ansöka från ett telefonnummer där du står som abonnent, sökbar på internet. 

3. Återbetalning Återbetalning gäller dels lånebeloppet, det belopp som Kredittagaren lånat av Trelax, dels kreditkostnaden, Trelax kostnad för lånet samt ränta. Kredittagaren skall betala åter lånebeloppet och kreditkostnaden senast förfallodagen till av Trelax angivet bankgirokonto. Förfallodagen samt det belopp som skall återbetalas och Trelax kontouppgifter framgår på den faktura som skickas till Kredittagarens folkbokföringsadress. 

4. Kreditkostnaden Kredittagaren är för lånet skyldig att erlägga en kreditkostnad som omfattar avgift samt ränta till Trelax. Avgiften innefattar kostnader för Trelax administration, såsom t.ex. kreditprövning och fakturering. Kreditkostnaden är, avgift 150 kr för samtliga lån och räntekostnad 150kr (180% per år) för ett lån om 1000kr kronor, 250 kronor (150% per år) för ett lån om 2000 kronor samt 350 kronor (100% per år) för ett lån om 3000 kronor. Kreditkostnaden meddelas till låntagaren vid lånetillfället och på Trelax faktura till Kredittagaren.

 

Effektiv ränta blir missvisande vid mikrolån, då mikrolån ges per månad och inte per år. Den effektiva räntan för våra lån skulle bli 2230% för ett lån på 1000 kronor, 792% för ett lån på 2000 kronor samt 536% för ett lån på 3000 kronor. Detta visar att produkten endast avser kortfristiga krediter.

5. Dröjsmålsavgift För det fall Kredittagaren inte betalar lånebeloppet och kreditkostnaden i tid till Trelax skall Kredittagaren betala förseningsavgifter och dröjsmålsränta. Förseningsavgiften är f.n 60 kr per påminnelse och dröjsmålsräntan 2,5 procent per månad.

6. Inkasso För det fall Kredittagaren inte betalar trots påminnelse äger Trelax rätt att överlämna ärendet till inkasso varvid inkassoavgiften på 180 kr kommer att debiteras Kredittagaren.

7. Förtidsinlösen och ångerrätt Kredittagaren har rätt att ångra lånet genom att meddela Trelax inom 14 dagar. Kredittagaren har på samma sätt rätt att förtidsinlösa lånet. Kredittagaren skall vid förtidsinlösen betala avgiften samt ränta för tiden fram till dess Trelax fått full återbetalning.

8. Överlåtelse av fordran Kredittagaren får inte överlåta lånet utan skriftligt medgivande från Trelax. Trelax äger rätt att överlåta och pantsätta sin fordran på Kredittagaren till/hos annan.

9. Ändring av kontaktuppgifter Kredittagaren är skyldig att omedelbart underrätta Trelax om ändring av adress och telefonnummer.

 

10. Meddelande Meddelande som Trelax sänder med brev eller SMS till Kredittagaren ska anses ha nått Kredittagaren senast 7 dagar efter avsänandet om meddelandet sänts till folkbokföringsadressen, den senast av Kredittagaren meddelade adress eller telefonnummer.

11. Personuppgifter
Genom att skicka låneansökan ger Kredittagaren sitt godkännande till kontroll och lagring av personuppgifterna i enlighet med detta avtal samt att en kreditupplysning inhämtas av Kreditgivaren. Trelax äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med Kredittagaren. Trelax äger vidare rätt att behandla Kredittagarens personuppgifter och annan lämnad information i syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra sina förpliktelser gentemot myndigheter. Personuppgifter får användas av Trelax i marknadsföringssyfte. 

12. Missbruksregistrering m.m. Trelax äger rätt att registrera uppgifter i särskilt missbruksregister för det fall Kredittagaren varit i dröjsmål eller om kredit beviljats baserat på av Kredittagaren lämnade oriktiga uppgifter. Trelax polisanmäler bedrägeriförsök och bedrägerier.

13. Klagomål Kredittagaren kan lämna klagomål till Trelax via Trelax hemsida eller skriftligen till Trelax postadress. Kredittagaren kan vid missnöje också vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, telefon 08-555 017 00 eller allmän domstol.

 

14. Övrig information Vid uppdelning av återbetalning till mer än ett tillfälle tillkommer en avgift för uppläggning av avbetalningsplan på 150 kr.

    

                          

 

    Copyright ® 2007 Trelax KB